รูปภาพ

มือขวาอันชอบธรรม

มือขวาอันชอบธรรม

พระเจ้าตรัสว่า “เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”
อิสยาห์ 41:10

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/6YknmcfXDPs
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง