รูปภาพ

ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

สดุดี 23:1

 

ภาพ :  Luke Stackpoole on Unsplash
ออกแบบภาพ :  ZIPPY

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง