รูปภาพ

เริ่มต้นที่การคิดใหม่

ฤดูกาลใหม่ของชีวิต เริ่มต้นที่การคิดใหม่

ฤดูกาลใหม่ของชีวิต เริ่มต้นที่การคิดใหม่

 

คำคม : Kris Vallotton
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง