รูปภาพ

No failures

No failures

There are no failures, only people who have given up.
ไม่ใครล้มเหลว มีแต่ล้มเลิกต่างหาก

คำคม: Anonymous
ภาพ : https://unsplash.com/photos/KkCig7EbfoA
ออกแบบภาพ : Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง