รูปภาพ

บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณ

บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณ

“เราต้องหนุนใจผู้เชื่อใหม่ให้เลี้ยงดูตัวเองด้วย’พระวจนะของพระเจ้า’ เพราะนั่นคือ การบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกเขา!”
“We need to encourage new believers to feed on God’s Word —it is nourishment for the soul.”

 

คำคม :  Billy Graham
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/jdTdvF6fDus
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง