บทความ

“โอเนสิมัส” จากคนบาป สู่ ศิษยาภิบาล

ปีค.ศ.110 อิกเนเชียส แห่งอันทิโอก (Ignatius of Antioch) ศิษยาภิบาลและนักศาสนศาสตร์ในคริสตจักรสมัยแรก ระหว่างที่เขาถูกจับเป็นนักโทษไปยังโรมเพราะประกาศพระนามพระเยซูคริสต์ อิกเนเชียสได้เขียนจดหมายฝากมากมายฝากไปยังหลายคริสตจักรเพื่อเสริมกำลังพี่น้อง และที่หนึ่งที่ถูกระบุไว้ในจดหมายของอิกเนเชียส คือฝากไปยังผู้นำที่เมืองเอเฟซัส อิกเนเชียสเอ่ยถึงศิษยาภิบาลชื่อ โอเนสิมัส! ผู้ปกครองสูงสุดของคริสตจักรเอเฟซัส

โอเนสิมัส คนนี้เคยเป็นทาสของฟีเลโมน ที่ขโมยของและถูกจับได้ ขณะอยู่ที่คุกที่กรุงโรมได้พบกับเปาโล เปาโลนำโอเนสิมัสกลับใจ เมื่อพ้นโทษก็เขียนจดหมายฝากไปยังฟีเลโมนเพื่อรับรองความเชื่อของโอเนสิมัส และขอร้องให้ยอมให้อภัยโอเนสิมัสในความผิดที่เคยก่อมา (ฟม.1:2; คส.4:15)

โอเนสิมัสคนนี้ ต่อมาพิสูจน์ตัวจนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกคริสตจักรเอเฟซัส จนกระทั่งถูกเลือกให้เป็น ศิษยาภิบาลต่อจากยอห์นอัครทูต ที่พระเยซูทรงรักเมื่อยอห์นถูกจับไปยังเกาะปัทมอส

มีประเด็นที่น่าคิดจากเรื่องนี้ครับ…

  1. การให้อภัยอย่างสมบูรณ์ในความผิดของผู้ที่ยอมกลับใจแล้ว เป็นคุณสมบัติที่น่าประทับใจของคริสเตียนทุกคน
  2. การให้อภัยอย่างสมบูรณ์จะทำให้ผู้ที่ได้รับการให้อภัยเกิดความมั่นคงในใจอย่างที่สุด และช่วยให้เขามีความเชื่อที่จะปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองเพื่อรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีอิสรภาพ

วันนี้เราถือโทษโกรธใครอยู่หรือเปล่า ขอให้เราให้อภัยผู้ที่สำแดงตนในการกลับใจอย่างสมบูรณ์เพื่อตัวเราเองจะไม่ทำบาปต่อพระเจ้า เพื่อเขาจะได้มีชีวิตใหม่อย่างมีเสรีภาพ และเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติเสมอในชีวิตเรา

 

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
ภาพ:  Josh Applegate on Unsplash
ออกแบบ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง