ดาวน์โหลด

คู่มือศิษยาภิบาล

คู่มือศิษยาภิบาล เล่มนี้จัดทำขึ้นโดย กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ซี.เอ็ม.เอ.มิชชั่น

ภายในเล่มประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอน และตัวอย่างแบบฟอร์มที่จำเป็นของศาสนพิธี เพื่อศิษยาภิบาลสามารถประกอบพิธีได้ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์

ศาสนพิธีที่ถูกร่วมภายในคู่มือศิษยาภิบาลเล่มนี้ ได้แก่ พิธีสมรส, พิธีฝังศพ, ศีลบัพติศมา, ศีลมหาสนิท, พิธีถวายเด็ก, การรับเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักร, พิธีแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของคริสตจักร, พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล, พิธีถวายตัวเพื่อออกไปทำงานของพระเจ้า, พิธีการก่อสร้างคริสตจักร และพิธีถวายบ้านหลังใหม่ของศิษยาภิบาลหรือบ้านคริสเตียน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง