หนังสือ

เทศนาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

คู่มือเล่มล่าสุดสำหรับการสอนและการเทศนาเรื่องราวของพระเจ้า ซึ่งครอบคลุมแปดเหตุการณ์หลักในพระคัมภีร์ ชี้ให้เห็นความสอดคล้องของเรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม

 

คู่มือเล่มนี้สนับสนุนให้มีการสอนตามลำดับเหตุการณ์โดยเริ่มจากพันธสัญญาเดิม เพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือผู้สนใจจะเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่พระเยซูต้องมาบังเกิดในโลกเพื่อรับสภาพมนุษย์อย่างครบถ้วน

Purchase

ISBN: 978-616-7860-36-7 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง