หนังสือ

เทศนามาระโก

เทศนามาระโก

คู่มือสำหรับครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลก
PRAY-PREPARE-PREACH
(อธิษฐาน-เตรียมตัว-เทศนา)

เป็นหนังสือคู่มือซึ่งจัดทำเป็นชุดเพื่อช่วยผู้เทศนาและครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลกให้อธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามพระธรรม 2 ทิโมธี 2:15 ที่กล่าวว่า “จงเป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”

 

คู่มือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ…
• เข้าใจว่าพระเยซูคือใครและเหตุใดพระองค์จึงเสด็จมา
• เรียนรู้ว่าเราต้องกลับใจและเชื่อวางใจในพระเยซู
• ออกไปประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูแก่คนอื่นๆ
• คิดพิจารณาว่าเนื้อหาแต่ละตอนของพระกิตติคุณมาระโกสำคัญต่อผู้ฟังของคุณอย่างไร
• สอนประเด็นหลักได้อย่างชัดเจน

Purchase

ISBN: 978-616-7860-45-9 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง