หนังสือ

เทศนาฟีลิปปี

“เทศนาฟีลิปปี” (หนึ่งในหนังสือจากชุด PPP-Series)

เป็นหนังสือคู่มือซึ่งจัดทำเป็นชุดเพื่อช่วยผู้เทศนาและครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลกให้อธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามที่พระธรรม 2 ทิโมธี 2:15 กล่าวไว้ว่า “จงเป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”

คู่มือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ…
• เข้าใจว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตประชากรของพระองค์อย่างไร
• เรียนรู้ว่าเราจะเป็นผู้ร่วมงานกับคริสเตียนคนอื่นๆ อย่างไร
• ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แก่คนทั่วโลก
• คิดพิจารณาว่าเนื้อหาแต่ละตอนของฟีลิปปีสำคัญต่อผู้ฟังของคุณอย่างไร
• สอนประเด็นหลักได้อย่างชัดเจน

Purchase

ISBN: 978-616-7860-55-8 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง