รูปภาพ

ประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์

ประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์

จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
อิสยาห์ 12:4

 

ออกแบบภาพ : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง