รูปภาพ

ตามที่พระเจ้าต้องการและสร้างเรา

ชีวิตของเราไม่ควรเป็นไปตามที่คนหมู่มากต้องการ
แต่ควรเป็นตามที่พระเจ้าต้องการและสร้างให้เราเป็น

 

คำคม:  Anonymous
ภาพ:  กัณฑ์ตนนท์ สุรัชต์วิรากูล
ออกแบบภาพ:  สัญญา จันทร์วานิชสกุล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง