เรื่องดีคำโดน

อ่านผิดชีวิตเปลี่ยน

อ่านผิดชีวิตเปลี่ยน

คริสเตียนคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจวิธีศึกษาพระคัมภีร์ จึงใช้วิธีเปิดสุ่มๆ เพื่อหาการทรงนำ จนพบข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้ต้องเครียดว่า

มัทธิว 27:5 “ยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไป แล้วเขาก็ไปผูกคอตาย”

ลูกา 10:37 … พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ‘ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิด’

ยอห์น 13:27 … พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ‘ท่านจะทำอะไร ก็จงทำเร็วๆ เถิด’

นี่คือตัวอย่างของปัญหาจากการไม่พิจารณาบริบทพระคัมภีร์ให้ดี

 

ที่มา: Anonymous
ภาพ: Christopher Rusev on Unsplash
ออกแบบภาพ: zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง