รูปภาพ

การให้เกียรติผู้อื่นสะท้อนตัวตนเราเอง

“Show respect even to people’ who don’t deserve it ;
not as a reflection of their character, but as a reflection of yours”

“จงแสดงการให้เกียรติแก่คนที่ไม่คู่ควรต่อเกียรตินั้น
เพราะว่าสิ่งที่คุณทำไม่ได้สะท้อนลักษณะนิสัยของพวกเขา
แต่เป็นการสะท้อนถึงลักษณะนิสัยของตัวคุณเอง!”

 

คำคม:  Dave Willis
เรียบเรียงภาษาไทย:  ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Taylor Smith
ออกแบบภาพ:  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง