บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข —

“วิกฤต สร้างโอกาส..ทำให้เรารวมพลังกันได้”

1. เราเริ่มต้นปี 2021 มาด้วยความยากลำบาก ปัญหาโรคระบาดจากโควิด19 ต่อเนื่องมาจากปีก่อน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม ทำให้คนท้อแท้ หมดหวังขาดกำลังใจ บางคน ประชดชีวิตฆ่าตัวตาย หมดอะไรตายอยาก แต่เราในฐานะคริสเตียนมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นความหวังเราสามารถเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ได้ หนุนใจให้กำลังใจแก่กันและกันให้ยืนหยัดอยู่สู้ต่อไป และยังช่วยผู้อื่นได้ด้วย

2. ในทางฝ่ายจิตวิญญาณเรารับผลกระทบเช่นเดียวกัน คริสตจักรปิดการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ และกิจกรรมต่างๆหยุดชะงักเป็นเวลานาน การไปมาหาสู่กัน การเยี่ยมเยียนพี่น้อง ทำได้ไม่เหมือนเดิม แต่พระเจ้าประทานสติปัญญาแก่เรา ที่จะบริหารจัดการให้พันธกิจของพระองค์ ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป อาทิเช่น การนมัสการพระเจ้า การประกาศ การสร้างสาวก การสอนพระคัมภีร์ เราสามารถใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ด้านการสื่อสารยุคใหม่ แบบ online ดูเหมือนเกิดผลดีมากกว่าก่อนเหตุการณ์วิกฤตด้วยซ้ำไป นี่คือพระพร

3. แม้คริสตชนอยู่ในภาวะแห่งความยากลำบาก คริสตจักรปิดชั่วขณะ แต่ยังแสดงความรักต่อสังคมเป็นเกลือเป็นแสงสว่าง เราจัดถุงยังชีพ ประกอบอาหารกล่องแจกจ่ายแก่คนในสังคม นับจำนวนล้านกล่อง ของคริสตจักรทั่วประเทศ หายารักษาโรค หาโรงพยาบาลสนามช่วยประสานความช่วยเหลือพี่น้อง ไม่คิดถึงเฉพาะตัวเรา พวกเราแต่คิดถึงเพื่อนบ้านของเราตามพระวจนะพระเจ้า ทำให้คนเห็นความรักของพระเจ้า

4. ตลอดปีที่ผ่านมาเรา มีโอกาสจัดตั้งกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์ประจำจังหวัด (กปจ.) ขึ้น เป็นการรวมการทำงานของผู้รับใช้พระเจ้าในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และคริสตจักรอิสระได้ถึง 70 จังหวัด มีการประชุมปรึกษาหารือกันผ่านระบบวิดีทัศน์ conference หรือ zoom ครั้งละ 600-700 คน นับว่าเป็นการรวมพลังกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนที่ผู้รับใช้ทั้งสามสังกัดรวมตัวกันในแต่ละจังหวัดเพื่อทำพันธกิจการประกาศ การตั้งคริสตจักร การสร้างสาวก ร่วมกันจัดการอบรมแต่ละครั้งผ่านระบบ zoom มีผู้เข้าร่วมอย่างมากมาย เป็นการประหยัดเวลา การเดินทาง ค่าใช้จ่ายมากมาย แต่ได้เนื้อหาและคุณภาพของงานที่ยอดเยี่ยม

5.การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้เราไม่สามารถจัดงานคองเกรส 9 แบบ onsite ที่เชียงใหม่ซึ่งคาดหวังจะมีผู้นำมาร่วม 5,000-7,000 คนได้ แต่พระเจ้าให้เราได้จัดงาน pre Congress ในเดือนเมษายน แบบ online แทน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคริสตจักรไทยทุกสังกัด และคริสตชนไทยทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมนมัสการแบบ online แต่ละคืนรวมหลายหมื่นคน และเข้าชมเป็นจำนวนกว่า 800,000 วิว พระพรมากมายหลายเท่า

6. วันที่ 21-25 ธันวาคม กปท.โดยคณะทำงานฝ่ายประกาศของ กปพ.และทีมงานจัดงาน “คริสตมาสอัศจรรย์” แบบ online คริสตจักรทั่วไทยราว 5,000 แห่ง ร่วมมือสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ทางด้านการอธิษฐานรวมพลังกัน การถวายทรัพย์สนับสนุนค่าใช้จ่าย ศิลปิน ดารานักร้องร่วมรับใช้ ในการจัดงานการประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้รับความร่วมมืออย่างดี มีผู้เข้าร่วมผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร มีคนหลายล้านคน ได้ยินได้ฟังเรื่องราว “คริสตมาส”ในปีนี้

7. นับว่าพระเจ้าให้วิกฤติเป็นโอกาส ให้เราร่วมมือกันเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าตามนิมิตตามเป้าหมายที่เราวางไว้ร่วมกัน ปี 2025 จะมีคริสเตียน 1,000,000 คน คริสตจักร 10,000 แห่ง ผู้นำ 10,000 คน โดยพระคุณความรักสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือระหว่างคริสตชน ดังนั้นปี 2021 ถือว่าเป็นปีแห่งพระพรจริงๆ

สดุดี 133:1-3 “เมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน..พระเจ้าจะทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น”

 

ด้วยความรักในพระเยซูคริสต์
(ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข)
ประธานกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง