รูปภาพ

วิ่งแข่ง

ิวิ่งแข่ง

ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ ฮีบรู 12:1-2

 

ภาพ :  Joshua Sortino on Unsplash
ออกแบบภาพ :  ZIPPY

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง