เพลง

เครื่องบูชาที่หายใจ – เนย เนตรนภิส ใจพริ้ง

“เครื่องบูชาที่หายใจ”

พระธรรม 1 ซามูเอล 15 : 22 กล่าวว่า

“และซามูเอลทูลว่า “พระยาห์เวห์พอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์หรือ? ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้” ‭‭

การดำเนินชีวิตด้วย ‘การเชื่อฟังพระเจ้า’ คือ “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย”

ขอให้คำอธิษฐานทุกวันของเรา เป็นการขอให้พระเจ้าเปลี่ยนและสร้างหัวใจของเราขึ้นใหม่ และสอนให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า ขอให้เราเองถวายวิญญาณ ความคิด จิตใจ และร่างกายของเรา เพื่อนมัสการตลอดไป

ขอที่เราจะเป็น “เครื่องบูชาที่หายใจ” แด่พระองค์ เอเมน

เนื้อเพลง :

Verse 1:
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่
ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของข้าในวันนี้
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง
พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี
ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม

Chorus:
ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน
และสร้างหัวใจขึ้นใหม่
เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย
ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป
เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์

Verse 2:
ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป
ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง
โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ
ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม

_______________________________

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง