บทความ

ความรอดกับปุ่ม Reset

เมื่อลูกสาวอายุสองขวบ เราพบว่าเธอเป็นโรคภูมิต้านทานผิดปกติที่เรียกว่า Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) โรคนี้คล้ายกับโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว (Leukemia) และการรักษาต้องใช้เคมีบำบัด ซึ่งใช้เวลาเกือบสองปี ยาเคมีบำบัดเป็นยาทำลายเซลล์ และรอให้ร้างกายปรับสร้างเซลล์ดีขึ้นมาแทนที่

ดังนั้นการรักษาโรค LCH เปรียบเสมือน กระบวนการกดปุ่ม Reset รักษาร่างกายที่มีเซลล์ร้ายให้กลายเป็นบุคคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิม โลกของเราต้องการการรักษาให้กลับสู่สภาพปกติสุขเหมือนเดิมเช่นกัน

การรักษานี้คือขั้นตอนการกดปุ่ม reset โลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาดีด้วยความรอดที่ครบสมบูรณ์ และความรอดนี้มีขอบเขตที่กว้างกว่าการรักษาฝ่ายวิญญาณ แต่เป็นการรักษาทั้งโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาดี ถูกต้อง และสวยงาม

พระคัมภีร์คือเรื่องราวการกดปุ่ม reset โลกที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างขึ้นมา “ดี” (ปฐมกาล 1: 31) พระองค์ทรงพอพระทัยในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น และภูมิใจที่ผลงานของพระองค์ออกมาดี

เหมือนกับคุณครูที่ภูมิใจในลูกศิษย์ที่เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม เหมือนนักประดิษฐ์รู้สึกดีเมื่อเห็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นทำประโยชน์ตามความตั้งใจ เหมือนจิตกรที่ชื่นชมผลงานที่มีความสวยงามไร้ที่ติ เมื่อพระเจ้าเห็นทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น พระองค์รู้สึกดี เพราะโลกนี้มีคุณความดี มีความถูกต้องดี และมีความสวยงามดี

แต่สภาพปกติสุขต้องหยุดลงเพราะความบาป ความโอบอ้อมอารีกลายเป็นความเห็นแก่ตัว สังคมเกิดความอยุติธรรมเกิดความสองมาตรฐาน ผู้บริสุทธ์กลายเป็นแพะ ผู้ทำผิดกลับถูกปล่อยไป คนรวยใช้อำนาจสร้างความรวยให้กับตัวเอง คนจนก็ยิ่งจนลงไปอีก สิ่งที่ผิดปกติเหล่านี้กลายมาเป็นความปกติธรรมดาเพราะเราใช้ชีวิตกับความผิดปกตินี้จนชิน สุดท้ายความไม่ปกติก็กลายมาเป็นความปกติของชีวิต

ข่าวดีก็คือพระเจ้าไม่ได้ทิ้งโลกนี้ให้อยู่ในความไม่ปกติ พระองค์ได้เริ่มทำให้โลกนี้กลับสู่สภาพปกติสุขแล้ว กระบวนการนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกย่อๆ ว่า “ความรอด” แต่เรามักจะเข้าใจแบบย่อๆ เช่นกัน ในความเข้าใจของคริสเตียนทั่วไปความรอดเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเราไปอยู่กับพระเยซูคริสต์แล้วในสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเน้นการประกาศและนำวิญญาณของผู้ที่ยังไม่เชื่อให้รอด เพื่อรอใช้ชีวิตหลังความตายกับพระเยซูคริสต์

อย่างไรก็ดี N.T. Wright เสนอว่า เรื่องราวแห่งความรอดไม่ได้จบเมื่อวิญญาณของเราถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระเยซูในสวรรค์ แต่ในที่สุดแล้ว ผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะใช้ชีวิตนิรันดร์ใน “สวรรค์บนดิน” นั้นก็คือ บนโลกใบนี้ที่ผ่านกระบวนการกดปุ่ม Reset อย่างสมบูรณ์ และได้กลับสู่สภาพความปกติสุขอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรก

สภาพ “สวรรค์บนดิน” นี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ และในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ในคริสตจักร ในพระคัมภีร์เดิม แผ่นดินของพระเจ้าคือโลกใหม่ในอุดมคติที่พระเจ้าจะนำพาให้เกิดขึ้น

ดังนั้น เมื่อพระเยซูคริสต์ประกาศว่า แผ่นดินสวรรค์ได้มาถึงแล้ว พระองค์เสนอว่าสวรรค์บนดินได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เวลาที่พระเจ้าจะนำโลกนี้กลับสู่ความปกติสุขเดิมมาถึงแล้ว

คริสตจักรของพระเยซูคริสต์มีส่วนร่วมในการรักษาโลกนี้ เมื่อเราอธิษฐาน “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” เรากำลังบอกว่า เราต้องการเห็นสภาพสวรรค์บนดินเป็นจริงบนโลกนี้มากขึ้นๆ จนในที่สุด “แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า ดุจน้ำปกคลุมทะเล” (อสย 11:9)

ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นส่วนหนึ่งในการนำมาซึ่งสภาพสวรรค์บนดิน เราจะต้องปรับแนวความคิดของเรา จาก “พระกิตติคุณที่ย่อส่วน” ซึ่งมองและพยายามแก้ปัญหาทางฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเดียว มาเป็น “พระกิตติคุณที่สมบูรณ์แบบ” ซึ่งสามารถให้คำตอบในทุกๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจิตวิญญาณ ฝ่ายวัตถุ ฝ่ายความคิดความรู้สึก หรือฝ่ายร่างกาย

เราไม่อาจจะแบ่งแยกพระกิตติคุณนี้เป็นส่วนๆ ได้ เพราะพระกิตติคุณที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับความบาปของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจน การรังแกเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความโลภ การทุจริต Corruption และอื่นๆ

พันธกิจของพระเจ้าเป็นการกระทำแบบองค์รวม ดังนั้นเราก็ต้องทำพันธกิจแบบองค์รวมเช่นกัน พระเจ้าต้องการสร้างสังคมที่ครบบริบูรณ์ ซึ่งสะท้อนความครบบริบูรณ์ของพระองค์ ข่าวประเสริฐจึงให้ความหวัง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆ วันนี้ และในการกลับสู่สภาพเดิมของโลกนี้ในวันหน้า

ความเข้าใจในพระกิตติคุณแบบนี้ มีผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต และบทบาทหน้าที่ของเราในทุกสถานการณ์ของชีวิต พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการนำโลกกลับสู่ความปกติสุขเดิม และนำไปสู่สภาพ “สวรรค์บนดิน” ที่จะมาถึงอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก

 

บทความ:  ดร. นที ตันจันทร์พงศ์
ภาพ:  Unsplash
ออกแบบ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง