รูปภาพ

ทรงช่วยให้รอด

ู้ทรงช่วยให้รอด

เศฟันยาห์ 3:17 พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอด

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/SwTHV2bjXOU
ออกแบบภาพ :  mantana

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง