รูปภาพ

เมล็ดพืช

เมล็ดพืช

พระองค์จึงตรัสว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่า จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล และมันจะฟังท่าน

ลูกา 17:6

 

ภาพ :  Joshua Lanzarini on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง