รูปภาพ

แสวงหาพระองค์

แสวงหาพระองค์

ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์
สดุดี 119:10

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/Br51GZY84fs
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง