วิดีโอ

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างสาวก ยิ่งสร้างยิ่งลึก”

การสร้างสาวก ทำได้จริง เกิดผลจริง | Christlike

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างสาวก ยิ่งสร้างยิ่งลึก”
ในสัมมนานี้คุณจะได้เข้าใจการร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสร้างสาวก ผ่านการใช้ชีวิตไปกระทบชีวิต เพื่อสร้างความเติบโตให้ผู้เชื่อสู่เส้นทางสาวกพระเยซู ที่เข้มแข็ง
#ChristLike #BecomingLikeChrist #การสร้างสาวก