รูปภาพ

พระพรฝ่ายวิญญาณ

พระพรฝ่ายวิญญาณ

“…ทรงประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์”
เอเฟซัส 1:3

 

ภาพ :  Elena Joland on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง