บทความ

มาตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณประจำปีกัน

พระเยซูทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้”  มัทธิว 22:37-40 

ทุกๆ ปี เรามักไปตรวจสุขภาพร่างกาย บางครั้งก็ประเมินสุขภาพทางการเงินในช่วงสิ้นปี หรือช่วงยื่นภาษี และบางทีก็มีประเมินผลงานในออฟฟิศ แต่เราได้ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณบ่อยแค่ไหน?

แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า – 2 เปโตร 3:18

ในฐานะสาวกของพระเยซู เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความรัก ทั้งความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้านของเรา ด้วยกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่บ่อยครั้งเราปล่อยให้เรื่องวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาอยู่เหนือสองสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งพระเยซูสั่งเราไว้ คำถามด้านล่างมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประเมินชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณในปีที่ผ่านมา เพื่อคุณจะได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าเข้ามาช่วยในเรื่องที่คุณอยากจะเติบโตมากขึ้นในปีใหม่นี้

รักพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ และสุดความคิด

1. ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างฉันกับพระเจ้าเป็นอย่างไร?

 • ฉันปรารถนาที่จะใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่?
  ฉันใช้เวลาอธิษฐาน อ่านและใคร่ครวญพระคัมภีร์มากขนาดไหน?
 • ฉันปรารถนาที่จะเชื่อฟังและทำให้พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นไหม?
  สาเหตุที่ฉันเชื่อฟังเพราะสำนึกในความรักของพระเจ้าใช่หรือไม่?
  หรือฉันเชื่อฟังเพราะรู้สึกผิดหรือกลัว?
 • ฉันยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือไม่?
  ฉันขอให้พระเจ้าเติมเต็มฉันทุกวันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่?
 • ยังมีเรื่องที่ฉันยังไม่ยอมต่อพระเจ้าใช่ไหม?
  มันคือเรื่องอะไรและเพราะอะไรถึงไม่ยอม?
 • ฉันตระหนักถึงความบาปในชีวิตหรือไม่?
  ฉันกลับใจทุกวัน รับการอภัยและชำระบาปจากพระเจ้าหรือไม่?
  ฉันจริงใจและเต็มใจที่จะกลับใจจากความบาปทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือไม่?

2. ฉันกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่หรือไม่?

 • ฉันได้อาสาตัวรับใช้ในคริสตจักรไหม?
 • ฉันได้อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล ทีมงาน มิชชันนารี และอาสาสมัครในคริสตจักรหรือไม่?
 • ฉันหาโอกาสทำให้คนอื่นๆ ถูกต้อนรับอย่างดีเมื่อมาที่โบสถ์หรือไม่?
 • ฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างยอดเยี่ยม?
 • ฉันได้ประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนรอบข้าง?

3. ฉันเติบโตขึ้นในความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อทำงานของพระเจ้า ในคริสตจักร ทั้งดูแลคนยากไร้ รวมถึงงานพันธกิจอื่นๆ หรือไม่? ฉันสอนให้เด็กๆ ทุ่มเทเสียสละเพื่อพระเจ้าก่อนความต้องการเรื่องวัตถุสิ่งของหรือไม่?

4. ฉันกำลังดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจ ต่อพระเจ้า ครอบครัว เพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงานของฉัน?

5. มีเหตุการณ์ที่ยืนยันได้ไหมว่าพระคุณพระเจ้าเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของฉัน? 

 • ฉันขอบคุณพระเจ้าทุกวันหรือไม่ สำหรับความรัก พระคุณ พระเมตตาของพระองค์ และการช่วยกู้จากบาป?
 • มีผลพระวิญญาณสำแดงในชีวิตของฉันหรือไม่ (ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน)?
 • ฉันเรียนรู้ที่จะมองผู้อื่นด้วยความคิดแบบพระคริสต์หรือไม่?
  ฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยพระคุณแบบเดียวกับที่พระเจ้ามอบให้ฉันหรือไม่?

รักเพื่อนบ้าน

6. ฉันรักครอบครัวอย่างที่ควรรักหรือไม่?

 • ถ้าคุณเป็นสามี คุณได้รักภรรยาคุณหรือไม่? รักอย่างไรลองยกตัวอย่าง?
 • ถ้าคุณเป็นภรรยา คุณได้เคารพสามีคุณหรือไม่? ทำอย่างไรลองยกตัวอย่าง?
 • ถ้าคุณคือพ่อแม่ พวกคุณได้สอนลูกๆ ให้อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน และสอนถึงการใช้ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่?
 • ถ้าคุณเป็นลูก คุณได้ให้เกียรติพ่อแม่หรือไม่?
 • ฉันได้วางแผนการใช้เวลาที่สะท้อนถึงการให้พระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญ และให้เกียรติความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือไม่? มีสิ่งใดบ้างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเจาะจง?
 • มีปัจจัยภายนอกใดบ้างที่มีอิทธิพลและเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของฉัน?
  ถ้ามี ฉันควรจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร?

7. ฉันได้ยกโทษให้ผู้อื่นหรือไม่? มีใครบ้างในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานที่ฉันยังไม่ยอมให้อภัย? ฉันวางใจอย่างสุดใจว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปของฉันหรือไม่?

8. ฉันเติบโตขึ้นในการสามัคคีธรรมร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นหรือไม่?

 • ฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์หรือไม่?
  การเข้าร่วมกลุ่มย่อยทำให้ชีวิตพวกคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
 • ฉันมีผู้เลี้ยง ผู้ให้คำแนะนำที่ช่วยให้ฉันเติบโตในการเดินกับพระคริสต์หรือไม่?
 • ฉันได้คอยให้คำแนะนำ/สร้างชีวิตคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่หรือไม่?

9. ฉันได้เป็นพยานส่วนตัวกับใครบ้างในปีที่ผ่านมาหรือไม่? ทั้งในละแวกบ้านของฉัน? ในที่ทำงานของฉัน? ฉันเตรียมพร้อมในการแบ่งปันคำพยานชีวิต/ข่าวประเสริฐหรือไม่?

 • ฉันอธิษฐานเผื่ออย่างร้อนรนและวางแผนหาโอกาสที่จะเป็นพยานในปีข้างหน้าหรือไม่?
 • ฉันเป็นเกลือและแสงสว่างแก่ผู้คนในละแวกบ้าน ในที่ทำงาน ในแวดวงที่ฉันอยู่หรือไม่? และทำอย่างไร?

10. ฉันได้ลงแรงลงเวลา รวมถึงเงินทองบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้คนยากไร้และผู้ด้อยโอกาสหรือไม่? ฉันได้สอนลูกๆ ให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้คนยากไร้หรือไม่?

พระเยซูตรัสว่า ถ้าพวกเรารักพระองค์ เราก็จะเชื่อฟังพระองค์ (ยอห์น 14:15) และพระองค์ทรงเรียกเราเพื่อให้เราเติบโตขึ้นในพระคุณและความรัก แล้วคุณมีแผนที่จะเติบโตขึ้นในความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้านของคุณในปีหน้าหรือไม่?  คุณจะเตรียมวางแผนอย่างจริงจังก่อนสิ้นปีนี้หรือไม่?

คุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา cslewisinstitute.org ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เพื่อจะช่วยคุณให้เติบโตขึ้นในด้านต่างๆ ได้

 

บทความ:  http://www.cslewisinstitute.org/Spiritual_Check_Up
แปล:  SC/JK
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง