บทความ

เปิดเบื้องลึกของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพูดภาษาแปลกๆ

เปิดเบื้องลึกของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพูดภาษาแปลกๆ

วันเพ็นเทคอสต์ (Pentecost) เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวยิวที่ฉลองกันอยู่จนถึงปัจจุบัน วันเพ็นเทคอสต์คือวันที่ 50 นับจากเทศกาลปัสกา (Passover) ชาวยิวเรียกเทศกาลเพ็นเทคอสต์นี้ว่า Shavuot (שבועות หรือ חג השבועות‎‎) ซึ่งแปลว่า “สัปดาห์” พระคัมภีร์เดิมเรียกเทศกาลนี้ว่า Feast of the Week หรือเทศกาลสัปดาห์ (อพยพ 34:22)

สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงสั่งสอนสาวกอยู่อีก 40 วัน จากนั้นทรงประทานพระมหาบัญชา และได้กำชับให้สาวกรออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนเพื่อรับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงประทานหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้ว (กจ.1:3–5)

กิจการของอัครทูต 1:4–5  “เมื่อ​พระ​องค์​ได้​ทรง​พำนัก​อยู่​กับ​อัครทูต จึง​กำชับ​เขา​มิ​ให้​ออกไป​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม แต่​ให้​คอย​รับ​ตาม​พระ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา คือ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ตาม​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​จาก​เรา​นั่น​แหละ​” นั่น​ก็​คือ​ยอห์น​ให้​รับ​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​น้ำ แต่​อีก​ไม่​นาน​พวก​ท่าน​จะ​รับ​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์”

ในวันเพ็นเทคอสต์นี้เอง ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณฯ ได้เทลงมายังสาวกที่รอคอยอยู่ในเวลานั้น ต่างคนต่างพูดภาษาแปลกๆ (กิจการ 2:1–4) เป็นภาษาที่ทำให้ชาวยิวและชาวต่างชาติผู้เข้ารีตยิวจากหลายประเทศแปลกใจว่าเหตุใดชาวกาลิลีถึงสามารถกล่าวคำสรรเสริญพระเจ้าในภาษาของเขาได้

เวลานั้นเองเปโตรและพวกอัครทูตจึงยืนขึ้นเทศนาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น และมีผู้เชื่อเข้ามาเป็นสาวกในวันนั้นคราวเดียวถึง 3,000 คน (ดู กิจการ 2:41)

เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38)

เหตุการณ์ในวันเพ็นเทคอสต์ (ตามธรรมบัญญัติ) ถือเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษมาก และสำหรับคริสเตียนถือเป็นวันกำเนิดคริสตจักรอีกด้วย

 

สาระสำคัญของวันเพ็นเทคอสต์สำหรับสาวกของพระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนคือการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญา อย่างไรก็ดีปรากฏการณ์วันนั้นนำมาซึ่งคำอธิบายที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องการบัพติศมาพระวิญญาณและการพูดภาษาภาษาแปลกๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเชิญทุกท่านมาพิจารณาร่วมกัน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระภาคที่สามในพระตรีเอกภาพ ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว ทรงมีความเป็นพระเจ้าและเท่าเทียมกับพระบิดาและพระบุตร ทรงถ่อมพระทัย ทรงเป็นพระผู้ช่วยที่อยู่กับสาวกทุกคน ทรงช่วยในการดำเนินชีวิต และการรับใช้

บทบาทที่สำคัญบางประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคริสเตียน

1.ประทานการบังเกิดใหม่และสร้างเราให้จำเริญขึ้น (ยอห์น 3:5; โรม 8:14–16, ทิตัส 3:5)

พระเจ้าประทานความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำการบังเกิดใหม่ สร้างเราให้จำเริญขึ้น

ยอห์น 3:5 พระ​เยซู​ตรัส​ว่า เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​ไม่​ได้​เกิด​จาก​น้ำ​และ​พระ​วิญ​ญาณ คน​นั้น​จะ​เข้า​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​ได้

ทิตัส 3:5 พระ​องค์​ก็​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​รอด ไม่​ใช่​เพราะ​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่​เรา​ทำ​เอง แต่​ด้วย​พระ​เมต​ตา​ของ​พระ​องค์​โดย​ผ่าน​การ​ชำระ​ให้​บังเกิด​ใหม่​และ​สร้าง​ใหม่​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

 

2.เป็นเครื่องหมายรับรองความเป็นลูกของพระเจ้า (โรม 8:16; เอเฟซัส 1:13)

เราจึงตั้งมั่นคงอยู่ ไม่หวั่นไหว ไม่สงสัยในความรอด เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในใจของผู้เชื่อทุกคนว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า

โรม 8:16 พระ​วิญ​ญาณ​นั้น​เป็น​พยาน​ร่วม​กับ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​ว่า เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระ​เจ้า

เอเฟซัส 1:13 ใน​พระ​คริสต์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เป็น​เช่น​นั้น​ด้วย คือ​เมื่อ​พวก​ท่าน​ได้​ยิน​สัจ​วาทะ​คือ​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่อง​ความ​รอด​ของ​ท่าน และ​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์​แล้ว พวก​ท่าน​ก็​ได้​รับ​การ​ประ​ทับ​ตรา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ตาม​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้

 

3.เป็นผู้ช่วยในชีวิตและการรับใช้ (ยอห์น.14:26; เอเฟซัส 2:22)

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสนับสนุนเรา เตือนสติ สอนให้เราระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ ช่วยเราในการรับใช้ นำทิศนำทาง หนุนน้ำใจ ประทานกำลังแก่เรา

ยอห์น 14:26 แต่​องค์​ผู้​ช่วย​คือ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ทรง​สอน​พวก​ท่าน​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ทำให้​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​กล่าว​กับ​ท่าน​แล้ว

เอเฟซัส 2:22 และ​ใน​พระ​องค์​นั้น พวก​ท่าน​ก็​กำ​ลัง​ถูก​ก่อ​ร่าง​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​กัน​ให้​เป็น​ที่​สถิต​ของ​พระ​เจ้า​โดย​พระ​วิญ​ญาณ

 

ภาษาแปลกๆ ในบัพติศมาในพระวิญญาณ

ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้เปรียบเทียบกิจของตนเองในการให้บัพติศมาในน้ำกับกิจของพระเมสสิยาห์ผู้ที่จะให้บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอห์น 1:33 – ข้าพ​เจ้า​เอง​ไม่​รู้​จัก​พระ​องค์ แต่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ใช้​ข้าพ​เจ้า​มา​ให้​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​น้ำ ได้​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า ‘เมื่อ​เห็น​พระ​วิญ​ญาณ​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​อยู่​กับ​คน​ใด คน​นั้น​แหละ​จะ​เป็น​คน​ให้​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์’

1.เป็นหมายสำคัญของการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 2:4; 10:46; 19:6)

กิจการ 2:4 – พวก​เขา​ทั้ง​หมด​ก็​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ จึง​เริ่ม​ต้น​พูด​ภาษา​อื่นๆ ตาม​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​ทรง​ให้​พูด

กิจการ 19:6 – เมื่อ​เปา​โล​วาง​มือ​บน​ตัว​พวก​เขา​แล้ว พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ก็​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​กับ​พวก​เขา พวก​เขา​จึง​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ และ​เผย​พระ​วจนะ

 

2.เป็นภาษาที่มีความหมายถึงเรื่องราวพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ผู้พูดอาจไม่เข้าใจความหมาย (กิจการ 2:6, 11; 1 โครินธ์ 14:13–14)

กิจการ 2:11 – ซึ่ง​มี​ทั้ง​พวก​ยิว​กับ​พวก​ที่​เข้า​จารีต​ยิว และ​เป็น​ชาว​ครีต​และ​ชาว​อาระ​เบีย เรา​ต่าง​ได้​ยิน​คน​เหล่า​นี้​กล่าว​ถึง​กิจ​การที่​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​เจ้า​ใน​ภา​ษา​ของ​เรา​เอง

1 โครินธ์ 14:13–14 – ฉะนั้น​คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ ก็​ควร​อธิษ​ฐาน​ขอ​ให้​แปล​ได้​ด้ว เพราะ​ถ้า​ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​เป็น​ภา​ษา​แปลกๆ จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​ก็​จริง แต่​ความ​คิด​ก็​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์

 

3.เป็นประโยชน์ต่อผู้พูดเพราะพูดต่อพระเจ้าในความล้ำลึกโดยพระวิญญาณ ทำให้ผู้พูดจำเริญขึ้นเป็นการส่วนตัว (1 โครินธ์ 14:2–3)

1 โครินธ์ 14:2–3 – เพราะ​ว่า​คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น ไม่​ได้​พูด​กับ​มนุษย์ แต่​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​ไม่​มี​ใคร​เข้า​ใจ​ได้ เขา​พูด​เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก​โดย​พระ​วิญญาณ แต่​ผู้​ที่​เผย​พระ​วจนะ​นั้น พูด​กับ​มนุษย์​เพื่อ​ให้​เจริญ​ขึ้น ให้​มี​การ​ชู​ใจ​และ​การ​ปลอบ​ใจ

 

4.ไม่มีประโยชน์ในเชิงความหมายต่อผู้ที่ยังไม่เชื่อที่เข้ามาประชุมในคริสตจักรหากไม่ได้เป็นภาษาของเขา (1 โครินธ์ 14:22)

1 โครินธ์ 14:22 – ฉะนั้น​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ จึง​ไม่​เป็น​หมาย​สำ​คัญ​สำหรับ​พวก​ที่​เชื่อ แต่​สำ​หรับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ แต่​การ​เผย​พระ​วจนะ​นั้น ไม่​ใช่​สำ​หรับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ แต่​สำ​หรับ​พวก​ที่​เชื่อ​แล้ว

 

5.ไม่มีการห้ามพูดภาษาแปลกๆ ในที่ประชุม แต่ต้องไม่ทำให้เกิดการสะดุดหรือวุ่นวาย (1 โครินธ์ 14:33, 39–40)

1 โครินธ์ 14:39–40 – ฉะนั้น​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​ขวน​ขวาย​การ​เผย​พระ​วจนะ ส่วน​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น​ก็​อย่า​ห้าม​เลย แต่​จง​ให้​ทุก​สิ่ง​มี​ความ​เหมาะ​สม​และ​เป็น​ระ​เบียบ​เถิด

 

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆ

1.การได้รับพระวิญญาณที่นำมาซึ่งการบังเกิดใหม่กับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถมองเป็นเรื่องเดียวกันได้ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ประทานความรอด การได้รับพระวิญญาณฯ เข้ามาในชีวิตหมายถึงประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณฯ ซึ่งเป็นความหมายของการบัพติศมาในพระวิญญาณนั่นเอง (ทิตัส 3:5–6)

ทิตัส 3:5–6 – พระ​องค์​ก็​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​รอด ไม่​ใช่​เพราะ​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่​เรา​ทำ​เอง แต่​ด้วย​พระ​เมต​ตา​ของ​พระ​องค์​โดย​ผ่าน​การ​ชำระ​ให้​บังเกิด​ใหม่​และ​สร้าง​ใหม่​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ พระ​วิญ​ญาณ​องค์​นี้​แหละ​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ให้​แก่​เรา​อย่าง​บริ​บูรณ์​ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา

 

2.ของประทานจากพระเจ้าทั้งสิ้นมาโดยพระคุณ ไม่ว่าเราจะมองว่าการพูดภาษาแปลกๆ เป็นหมายสำคัญ หรือของประทานการเผยพระวจนะก็ตาม ทั้งหมดล้วนมาโดยพระคุณ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ฉะนั้นการพูดหรือไม่พูดภาษาแปลกๆ จะต้องไม่ทำให้เกิดการแบ่งแยก เปรียบเทียบ เหลื่อมล้ำ หรือไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวรกาย (เอเฟซัส 4:3, 7)

เอเฟซัส 4:3 – จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน

เอเฟซัส 4:7 – แต่​ว่า​พระ​คุณ​นั้น​ประ​ทาน​แก่​เรา​แต่​ละ​คน​ตาม​ขนาด​ที่​พระ​คริสต์​ประ​ทาน

 

3.การพูดภาษาแปลกๆ หรือไม่นั้นจะเน้นผลของการใช้ภาษาแปลกๆ ว่าทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์หากมุ่งแต่จะพูดโดยไม่คำนึงถึงการเสริมสร้างกันและกัน (1 โครินธ์ 14:9, 26)

1 โครินธ์ 14:9 – ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เป็น​เช่น​นั้น คือ​ใน​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ ถ้า​ท่าน​ไม่​ใช้​ถ้อย​คำ​ที่​เข้า​ใจ​ได้ คน​จะ​เข้า​ใจ​คำ​พูด​นั้น​ได้​อย่างไร? สิ่ง​ที่​ท่าน​พูด​นั้น​จะ​หาย​ไป​กับ​สาย​ลม

1 โครินธ์ 14:26 – เพราะ​ฉะนั้น พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​จะ​ว่า​อย่าง​ไร? เมื่อ​พวก​ท่าน​มา​ชุมนุม​กัน แต่​ละ​คน​ก็​มี​เพลง​สดุดี มี​คำ​สอน มี​คำ​วิวรณ์ มี​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ มี​การ​แปล​ภา​ษา​แปลกๆ จง​ทำ​ทุก​สิ่ง​เพื่อ​ให้​เขา​เจริญ​ขึ้น

 

4.งานรับใช้ที่สะท้อนความรักนั้นสำคัญมากกว่าการพูดภาษาแปลกๆ (1 โครินธ์ 13:1)

1 โครินธ์ 13:1 – แม้​ข้าพ​เจ้า​จะ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ ที่​เป็น​ภา​ษา​มนุษย์​หรือ​ทูต​สวรรค์​ได้ แต่​ไม่​มี​ความ​รัก ข้าพ​เจ้า​เป็น​เหมือน​ฆ้อง​หรือ​ฉาบ​ที่​กำ​ลัง​ส่ง​เสียง

 

5.ชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ คือความชื่นชมยินดี ความรัก ความเชื่อฟังพระเจ้า เป็นสิ่งพระเจ้าคาดหวังจากผู้ที่มีพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18–20)

เอเฟซัส 5:18–20 – และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ จง​ปรา​ศรัย​กัน​ด้วย​เพลง​สดุดี เพลง​นมัส​การ และ​เพลง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ คือ​ร้อง​เพลง​และ​สดุดี​จาก​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​ถวาย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​คือ​พระ​บิดา​อยู่​เสมอ​สำ​หรับ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างชีวิตเราทั้งหลายให้เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ สะท้อนพระลักษณะพระเจ้า จนคนมากมายเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา และเข้ามาสู่ความรอดทุกวันๆ

 

ดร. กนก ลีฬหเกรียงไกร

ออกแบบ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง