รูปภาพ

เราเป็นอาหารแห่งชีวิต

เราเป็นอาหารแห่งชีวิต

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนที่มาหาเราจะไม่หิว และคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

ยอห์น 6:35

 

ภาพ : https://unsplash.com/photos/rJPW8mgJYbc
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง