รูปภาพ

พ้นจากอำนาจของความมืด

พ้นจากอำนาจของความมืด

โคโลสี 1:13 พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์

 

ออกแบบภาพ :  panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง