รูปภาพ

ความสว่างของโลก

ความสว่างของโลก

ไม่มีสิ่งใดสามารถดับแสง ที่ส่องสว่างอยู่ภายในเรา (ตัวใหญ่)

(ตัวเล็ก)พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”

ยอห์น 8:12

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/WUydTfaP3t4
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง