รูปภาพ

รับภาระของกันและกัน

รับภาระของกันและกัน

จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์”
กาลาเทีย 5:6

 

ภาพ:  Nick Abrams on Unsplash
ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง