บทความ

คุณพร้อมสำหรับกำไรจากสวรรค์แล้วหรือยัง?

การได้กำไรจากความตายคือ การได้อยู่กับพระคริสต์และมีสัมพันธภาพอันสนิทใกล้ชิดพระองค์ตลอดนิรันดร์ ดังนั้นเราผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์จึงไม่เหลืออะไรให้วิตกกังวลหรือหวาดกลัวอีกต่อไป

ชีวิตของเราจึงควรอยู่เพื่อสนองพระคุณพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐคืออยู่เพื่อพระองค์และพี่น้องผู้เชื่อและช่วยคนอีกมากมายให้รอด โดยการฟันฝ่าอุปสรรคขัดขวางแห่งการต่อต้าน และร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ตามแบบอย่างที่เห็นจากอัครทูต ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

บางครั้งการอยู่เพื่อพระคริสต์อาจจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าการตายเพื่อพระองค์!

…คุณพร้อมหรือไม่ ที่จะทำเช่นนั้น?

มีคำแนะนำให้คุณอย่างน้อย 5 ข้อ สำหรับการพร้อมอยู่เพื่อพระคริสต์

1. เราควรมีอุดมการณ์ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์

2. เราควรมีความมั่นใจว่า การตายสำหรับเราก็คือกำไร

3. เราควรจะทำงานให้เกิดผลในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในกายนี้

4. เราควรอยู่เลือกอยู่กับพี่น้อง เพื่อ
1) ทำให้พี่น้องเจริญก้าวหน้า
2) เพื่อทำให้พี่น้องชื่นชมยินดีในความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มล้น

5. เราควรหนุนใจให้พี่น้องดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
1) ให้ยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2) ให้ร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐ
3) ให้ไม่หวาดกลัวต่อพวกที่ขัดขวางพวกเขาผู้เชื่อในพระคริสต์
4) ให้ไม่เพียงเชื่อในพระคริสต์ แต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย
5) ให้ฝ่าฟันสู้รบแบบเดียวกับที่เขาเคยเห็นเราฝ่าฟันมาแล้ว และได้ยินว่าเรากำลังยังสู้รบอยู่ในเวลานี้

ฟีลิปปี 1:21-30
“เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร ถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผล แต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหน ข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก แต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่าน เมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่ คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลาย เพื่อที่ว่าความภูมิใจในตัวข้าพเจ้าของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาอีกครั้ง ขอเพียงให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาและได้เห็นหน้าท่าน หรือไม่มาหา ข้าพเจ้าก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่า ท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐ และท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลย สิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพินาศต่อพวกเขา แต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่าน และการดังกล่าว มาจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย คือพวกท่านก็มีการสู้รบเหมือนอย่างที่ท่านเคยเห็นมาแล้วในตัวข้าพเจ้า และได้ยินในเวลานี้ว่าข้าพเจ้ากำลังสู้รบอยู่”

 

บทความ:  ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Pixabay on Pexels
ออกแบบ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง