รูปภาพ

จะดูแลสิ่งที่มีอย่างไร

โลกให้คุณค่าความร่ำรวย
พระเจ้าให้คุณค่าความสัตย์ซื่อ

จึงไม่สำคัญว่า มีมากหรือมีน้อย
แต่สำคัญว่า จะดูแลสิ่งที่มีอย่างไร

 

คำคม:  JK
ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง