บทความ

ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 5 – ข้อพระคัมภีร์สนับสนุนความเป็นพระเจ้าของพระเยซู (𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟓 – 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭)

ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 5 – ข้อพระคัมภีร์สนับสนุนความเป็นพระเจ้าของพระเยซู (𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟓 – 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭)

นอกจากพระธรรมยอห์น 1:1 และคำสารภาพของโธมัสที่ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว ยังมีข้อพระคัมภีร์อีกมากมาย (ผมเดาว่ามีจำนวนหลายร้อยข้อ) ที่สนับสนุนความเป็นพระเจ้าของพระเยซู ซึ่งหากจะเขียนอธิบายทุกข้อก็คงใช้เวลาหลายปี ก็เลยคิดว่าขอโยนข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นเอาไว้ตรงนี้

โดยผมยกเอามาจาก Handbook of Christianity Apologetics ที่เขียนโดย Peter Kreeft และ Ronald K. Tacelli เพื่อว่าพี่น้องจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการสนทนาเรื่องตรีเอกานุภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

1. “พระเยซูทรงเป็นองค์ประผู้เป็นเจ้า”

𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐨𝐫𝐝 [𝐤𝐲𝐫𝐢𝐨𝐬], 𝟏𝐂𝐨.𝟏𝟐:𝟑, 𝐏𝐡𝐩.𝟐:𝟏𝟏
นอกจากสาวกพระเยซูใช้คำว่า kyrios กับพระเยซู, เปาโลเองก็ใช้คำนี้เช่นกัน

 

1 โครินธ์ 12:3 NTV

ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ท่าน​ว่า ไม่​มี​ผู้​ใด​ที่​พูด​โดย​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ว่า “ขอ​ให้​พระ​เยซู​ถูก​สาปแช่ง” และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​พูด​ว่า “พระ​เยซู​เป็น​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” ยกเว้น​ว่า​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​ดลใจ​ให้​ผู้​นั้น​พูด

ฟีลิปปี 2:11 NTV

และ​ลิ้น​ทุก​ลิ้น​ยอม​สารภาพ​ว่า พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพื่อ​ถวาย​พระ​บารมี​แด่​พระ​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​บิดา

 

2. ถูกเรียกว่า บุตรพระเจ้า

𝐁𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐒𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐆𝐨𝐝, 𝐌𝐭.𝟏𝟏:𝟐𝟕, 𝐌𝐤.𝟏𝟐:𝟔, 𝟏𝟑:𝟑𝟐, 𝟏𝟒:𝟔𝟏-𝟔𝟐, 𝐋𝐤.𝟏𝟎:𝟐𝟐, 𝟐𝟐:𝟕𝟎, 𝐉𝐧.𝟏𝟎:𝟑𝟎, 𝟏𝟒:𝟗
บุตรของพระเจ้ามีความหมายว่า มีธรรมชาติเดียวกับพระเจ้า (same nature) กล่าวคือ พระเยซูมีสภาพเป็นพระเจ้า

มัทธิว 11:27 NTV

พระ​บิดา​ของ​เรา​ได้​มอบ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ให้​แก่​เรา ไม่​มี​ใคร​ทราบ​ว่า​พระ​บุตร​คือ​ใคร นอกจาก​พระ​บิดา และ​ไม่​มี​ใคร​ทราบ​ว่า​พระ​บิดา​คือ​ใคร นอกจาก​พระ​บุตร และ​ผู้​ที่​พระ​บุตร​เลือก​ที่​จะ​เปิดเผย​ให้​รู้​ถึง​พระ​องค์

มาระโก 12:6 NTV

ชาย​เจ้าของ​สวน​มี​เหลือ​อีก​คน​ที่​จะ​ส่ง​ไป​คือ​ลูก​ชาย​ที่รัก เขา​ส่ง​ไป​หา​เป็น​คน​สุดท้าย​โดย​คิด​ว่า ‘พวก​เขา​จะ​นับถือ​ลูก​ของ​เรา​คน​นั้น’

มาระโก 13:32 NTV

แต่​ไม่​มี​ใคร​ทราบ​ถึง​วัน​และ​เวลา​นั้น บรรดา​ทูต​สวรรค์​แห่ง​สวรรค์ หรือ​แม้​แต่​พระ​บุตร​ก็​ไม่​ทราบ​เช่น​กัน ยกเว้น​พระ​บิดา​เท่า​นั้น

มาระโก 14:61-62 NTV

61แต่​พระ​องค์​นิ่ง​เงียบ​ไม่​ตอบ หัวหน้า​มหา​ปุโรหิต​จึง​ถาม​พระ​องค์​อีก​ว่า “ท่าน​เป็น​พระ​คริสต์​บุตร​ของ​องค์​ผู้​ได้​รับ​การ​สรรเสริญ​หรือ” 62พระ​เยซู​กล่าว​ว่า “เรา​เป็น และ​พวก​ท่าน​จะ​เห็น​บุตรมนุษย์​นั่ง​อยู่ ณ เบื้อง​ขวา​ของ​องค์​ผู้​มี​อานุภาพ และ​มา​พร้อม​เมฆ​แห่ง​สวรรค์”

ลูกา 10:22 NTV

พระ​บิดา​ของ​เรา​ได้​มอบ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ให้​แก่​เรา ไม่​มี​ใคร​ทราบ​ว่า​พระ​บุตร​คือ​ใคร นอกจาก​พระ​บิดา และ​ไม่​มี​ใคร​ทราบ​ว่า​พระ​บิดา​คือ​ใคร นอกจาก​พระ​บุตร​และ​ผู้​ที่​พระ​บุตร​เลือก​ที่​จะ​เปิดเผย​ให้​รู้​ถึง​พระ​องค์”

 

3. พันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซูว่าเป็นพระเจ้า

𝐍𝐓 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐬 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 “𝐆𝐨𝐝”, 𝐉𝐧.𝟏:𝟏, 𝐑𝐨.𝟗:𝟓, 𝐓𝐢𝐭.𝟐:𝟏𝟑, 𝟏𝐉𝐧.𝟓:𝟐𝟎

 

4. มีสิทธิอำนาจสูง

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞, 𝐂𝐨𝐥.𝟏:𝟏𝟓-𝟐𝟎

 

5. มีสภาวะนิรันดร์

𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭, 𝐉𝐧.𝟏:𝟏, 𝐏𝐡𝐩.𝟐:𝟔, 𝐇𝐞𝐛.𝟏𝟑:𝟖, 𝐑𝐞𝐯.𝟐𝟐:𝟏𝟑

 

6. 𝐎𝐦𝐧𝐢𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭, 𝐌𝐭.𝟏𝟖:𝟐𝟎, 𝟐𝟖:𝟐𝟎

 

7. 𝐎𝐦𝐧𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭, 𝐌𝐭.𝟐𝟖:𝟏𝟖, 𝐇𝐞𝐛.𝟏:𝟑, 𝐑𝐞𝐯.𝟏:𝟖

 

8. ไม่เปลี่ยนแปลง

𝐈𝐦𝐦𝐮𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞, 𝐇𝐞𝐛.𝟏:𝟏𝟏-𝟏𝟐, 𝟏𝟑:𝟖

 

9. ผู้สร้าง

𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫, 𝐂𝐨𝐥.𝟏:𝟏𝟔-𝟏𝟕, 𝐉𝐧.𝟏:𝟑, 𝟏𝐂𝐨.𝟖:𝟔, 𝐇𝐞𝐛.𝟏:𝟏𝟎

 

10. ปราศจากบาป

𝐒𝐢𝐧𝐥𝐞𝐬𝐬, 𝐇𝐞𝐛.𝟕:𝟐𝟔, 𝐉𝐧.𝟖:𝟒𝟔, 𝟐𝐂𝐨.𝟓:𝟐𝟏

 

11. ให้อภัยบาปได้

𝐇𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐢𝐧, 𝐌𝐤.𝟐:𝟓-𝟏𝟐, 𝐋𝐤.𝟐𝟒:𝟒𝟓-𝟒𝟕, 𝐀𝐜𝐭.𝟏𝟎:𝟒𝟑, 𝟏𝐉𝐧.𝟏:𝟓-𝟗

 

12. ถูกนมัสการ

𝐁𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩𝐞𝐝, 𝐌𝐭.𝟐:𝟏𝟏, 𝟏𝟒:𝟑𝟑, 𝟐𝟖:𝟗, 𝐉𝐧.𝟐𝟎:𝟐𝟖, 𝐇𝐞𝐛.𝟏:𝟓-𝟗

 

13. พูดคำว่า เราเป็น

𝐒𝐚𝐲𝐬 “𝐈 𝐚𝐦”, 𝐉𝐧.𝟖:𝟓𝟖
เป็นคำที่พระเจ้าใช้เรียกตัวเองในครั้งที่เรียกโมเสสที่พุ่มไม้

 

14. คำว่า กษัตริย์ของกษัตริย์ เจ้านายของเจ้านาย

𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐨𝐫𝐝 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐫𝐝𝐬, 𝟏𝐓𝐢𝐦.𝟔:𝟏𝟓, 𝐑𝐞𝐯.𝟏𝟕:𝟏𝟒

 

15. เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา

𝐎𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫, 𝐉𝐧.𝟏𝟎:𝟑𝟎, 𝟏𝟐:𝟒𝟓, 𝟏𝟒:𝟖-𝟏𝟎

 

16. ทำการอัศจรรย์ได้

𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞𝐬, 𝐉𝐧.𝟏𝟎:𝟑𝟕-𝟑𝟖, และอีกมากมาย

 

17. ส่งพระวิญญาณ

𝐒𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐨𝐥𝐲 𝐒𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭, 𝐉𝐧.𝟏𝟒:𝟐𝟓-𝟐𝟔, 𝟏𝟔:𝟕-𝟏𝟓

 

18. พระบิดาให้การยอมรับ

𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐦, 𝐌𝐭.𝟑:𝟏𝟕, 𝟏𝟕:𝟓, 𝐉𝐧.𝟖:𝟏𝟖, 𝟏𝐉𝐧.𝟓:𝟗

 

19. ให้ชีวิตนิรันดร์

𝐆𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐟𝐞, 𝐉𝐧.𝟑:𝟏𝟔, 𝟓:𝟑𝟗-𝟒𝟎, 𝟐𝟎:𝟑𝟎-𝟑𝟏

 

20. รู้อนาคต

𝐅𝐨𝐫𝐞𝐤𝐧𝐨𝐰𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐌𝐤.𝟖:𝟑𝟏, 𝐋𝐤.𝟗:𝟐𝟏-𝟐𝟐, 𝟏𝟐:𝟒𝟗-𝟓𝟑, 𝟐𝟐:𝟑𝟓-𝟑𝟕, 𝟐𝟒:𝟏-𝟕, 𝐉𝐧.𝟑:𝟏𝟏-𝟏𝟒, 𝟔:𝟔𝟑-𝟔𝟒, 𝟏𝟑:𝟏-𝟏𝟏, 𝟏𝟒:𝟐𝟕-𝟐𝟗, 𝟏𝟖:𝟏-𝟒, 𝟗:𝟐𝟔-𝟑𝟎

 

21. เป็นเจ้านายเหนือธรรมบัญญัติ

𝐁𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐨𝐫𝐝 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐰, 𝐋𝐤.𝟔:𝟏-𝟓

พี่น้องลองเอาไปเปิดอ่านทีละข้อ ซึ่งจะทำให้เพิ่มความมั่นใจในหลักข้อเชื่อตรีเอกานุภาพมากขึ้น

 

สำหรับผู้อ่านท่านใด้ที่ยังไม่ได้อ่านบทความตอนที่ 4 สามารถคลิกรูป หรือ ลิงก์ด้านล่างนี้ เพื่ออ่านได้

ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 4 – คำสารภาพของโธมัส (𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟒 – 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬’𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧)

บทความโดย : ดร.อาณัติ เป้าทอง
Graphics by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง