รูปภาพ

เห็นเฉพาะสิ่งที่มองเห็น

ถ้าเรายังเห็นเฉพาะสิ่งที่มองเห็น เราคงไม่สามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ถ้าเรายังเห็นเฉพาะสิ่งที่มองเห็น เราคงไม่สามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Unless we see the invisible, we cannot do the impossible.

 

คำคม:  เอ็ดมันด์ ชาน
ภาพ:  Joshua Newton on Unsplash
ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง