บทความ

มอร์มอนเชื่ออะไร ตอนที่ 3

มอร์มอนเชื่ออะไร-ตอนที่-3

ในอดีต Joseph Smith และผู้นำในยุคแรกของมอร์มอนจะสอนว่า หลังจากการตายของอัครทูตความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูถูกบิดเบือนโดยศาสนจักร จึงจำเป็นต้องทำการรื้อฟื้นความเชื่อที่ถูกต้องผ่านทางการสำแดงจากพระเจ้าผ่านทาง Joseph Smith กล่าวคือ โบสถ์ไหนที่เชื่อต่างจากมอร์มอน ก็ถือว่าผิดทั้งหมด ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ เกิดการต่อต้านจากกลุ่มคริสเตียนจำนวนมาก

แต่ในปัจจุบัน จะพบว่าทางมอร์มอนได้ปรับกลยุทธ์ โดยพยายามให้ทางสาธารณะรับรู้ว่า “เราไม่ใช่ Joseph Smith’s Church” แต่เราเป็น “Jesus Christ’s Church” หรือ “ฉันก็เป็นคริสเตียน” เช่นกัน โดยดูได้จากมีการเปลี่ยน 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ

 

(1) โลโก้ใหม่ (ดูภาพประกอบ) ในปี 1995 โดยเน้นไปที่คำว่า Jesus Christ ให้เด่นชัดขึ้น,

(2) ตั้งแต่ปี 2020 ได้มีการปลดภาพของ Joseph Smith ที่อยู่ในวิหาร และทดแทนด้วยภาพพระเยซูมากขึ้น และ 

(3) หัวข้อในการประชุมอย่างเป็นทางการ (general conference) มีข้อตกลงเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อในพระเยซูที่ชัดเจนมากขึ้น

 

ในทางสาธารณะมอร์มอนจะนำเสนอความเชื่อที่เกี่ยวกับพระเยซูเฉพาะในส่วนที่ “เหมือนกัน” เท่านั้น ซึ่งผลที่ตามก็คือ คนจำนวนมากเข้าใจผิดนึกว่ามอร์มอนมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูเหมือนกับคริสเตียนโดยทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าหากเราศึกษาความเชื่อของมอร์มอนในเชิงลึก ก็จะพบว่ามีหลายประเด็นที่แตกต่าง และแตกต่างในระดับที่ไม่น่าจะเป็นพระเยซูคนเดียวกันด้วยซ้ำไป (Different Jesus)

 

ซึ่งทางผู้นำของมอร์มอนเองยังออกมายอมรับถึงความแตกต่างนี้ เช่น Bernard P. Brockbank (ผู้นำในกลุ่ม Seventy) กล่าวใน General Conference ว่า

It is true that many of the Christian churches worship a different Jesus Christ than is worshipped by the Mormons or The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (“The Living Christ,” Ensign (Conference Edition), May 1977, p. 26).

และ Gordon B. Hinckley (the 15th president ) ตอบข้อสักถามว่า

In bearing testimony of Jesus Christ, President Hinckley spoke of those outside the Church who say Latter-day Saints “do not believe in the traditional Christ.” “No, I don’t. The traditional Christ of whom they speak is not the Christ of whom I speak. (“Crown of Gospel is Upon Our Heads, Church News, June 20, 1998, p. 7).

ดังนั้น หากจะสรุปง่าย ๆ ก็คือ “พระเยซูของมอร์มอนแตกต่างจากพระเยซูของคริสเตียนทั่วไป” นั่นเอง เรามาลองพิจารณามีตรงไหนที่แตกต่างกันบ้าง

 

𝟒. มุมมองต่อพระเยซู 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 𝐨𝐟 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭

𝟒.𝟏 พระเยซูมีจุดเริ่มต้น 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭

ในขณะที่คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่ได้ถูกสร้าง (ยอห์น 1:1) โดยคำว่าบุตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่แสดงถึง (1) มีสภาพเดียวกับพระเจ้าพระบิดา และ (2) รับบทบาทที่ต่ำกว่าพระเจ้าพระบิดา แต่มอร์มอนมีมุมมองว่าพระเยซูมีจุดเริ่มต้น โดยพระเยซูเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าพระบิดาสร้าง หลังจากนั้นจึงสร้าง Lucifer และ มนุษย์ (ดังนั้นในทางเทคนิค พระเยซู ลูซิเฟอร์ และ มนุษย์ทุกคน จึงเป็นพี่น้องกันทั้งหมด ที่มาจาก God the Father และ the Heavenly Mother) และทั้งหมดอยู่ในสภาพ Premortal Life

 

𝟒.𝟐 ได้ร่างกายจากพระเจ้าพระบิดา 𝐆𝐨𝐭 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫

ในขณะที่คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูมารับสภาพมนุษย์ ผ่านทางนางมารีย์ซึ่งเป็นสาวพรหมจรรย์โดยการตั้งครรภ์จากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 1:18) แต่มอร์มอนมีมุมมองว่าการตั้งครรภ์นี้ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่มาจากพระเจ้าพระบิดาในความหมายที่เป็นแบบตามตัวอักษร (literal sense) นั่นคือ พระเจ้าพระบิดาที่มีร่างกาย (flesh and bones) ได้มีความสัมพันธ์ทางกายภาพ (หรือทำบางอย่างทางกายภาพ) กับนางมารีย์ ซึ่งในประเด็นนี้มอร์มอนบางท่านให้ข้อมูลกับผมและปฏิเสธว่าพระบิดาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับนางมารีย์ แต่อย่างไรก็ตาม Brigham Young ได้เขียนเอาไว้ใน Journal of Discourse ว่านางมารีย์มีสามีมากกว่า 1 คน คือ โยเซฟและพระเจ้าพระบิดา

The man Joseph, the husband of Mary, did not have more than one wife, but Mary the wife of Joseph had another husband … That very babe that was cradled in the manger, was begotten, not by Joseph, but by another Being. Do you inquire by whom? He was begotten by God our heavenly Father. (Young, Journal of Discourse, 11:268)

อีกทั้งเอกสารของมอร์มอนเกี่ยวกับครอบครัว (Family Home Evening Journal, 1972) ได้มีแผนภาพที่มีความหมายสอดคล้องกับคำสอนของ Brigham Young เช่นกัน (ดูภาพประกอบ)

 

𝟒.𝟑 ได้รับสภาพพระเจ้า 𝐁𝐚𝐜𝐚𝐦𝐞 𝐆𝐨𝐝

คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูมีสภาพพระเจ้ามาตั้งแต่แรก (ยอห์น 1:1) แต่มอร์มอนมีมุมมองว่าได้รับสภาพพระเจ้าเมื่อพระเยซูถูกส่งมาเกิดบนโลกมนุษย์ โดย Richard G. Scott (อัครทูต) กล่าวเอาไว้ใน General Conference ว่า

Jesus Christ possessed merits that no other child of Heavenly Father could possibly have. He was a God, Jehovah, before His birth in Bethlehem. His beloved Father not only gave Him His spirit body, but Jesus was His Only Begotten Son in the flesh. Our Master lived a perfect, sinless life and therefore was free from the demands of justice. He was and is perfect in every attribute, including love, compassion, patience, obedience, forgiveness, and humility (“The Atonement Can Secure Your Peace and Happiness,” Ensign (Conference Edition), May 1997, p. 53).

แต่ผู้นำของมอร์มอนบางท่านก็บอกว่าพระเยซูได้รับสภาพพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตบนโลก ที่เชื่อฟังธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน เช่น Ezra T. Benson (the 13th president) อธิบายว่า

To qualify as the Redeemer of all our Father’s children, Jesus had to be perfectly obedient to all the laws of God. Because He subjected Himself to the will of the Father, He grew from grace to grace, until he received a fullness of the Father’s power. Thus, He had “all power, both in heaven and on earth” (D&C 93:13,17)” (Sermons and Writings of President Ezra Taft Benson, p. 3).

หรือ Joseph F. Smith (the 6th president) กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันว่า 

Even Christ himself was not perfect at first; he received not a fulness at first, but he received grace for grace, and he continued to receive more and more until he received a fulness (Gospel Doctrine, 1986, p. 68. See also Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, p. 153).

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ทางมอร์มอนก็เชื่อว่าสภาพพระเจ้าของพระเยซูเกิดขึ้นมาในภายหลังนั่นเอง

 

𝟒.𝟒 มีภรรยา 𝐇𝐚𝐬 𝐖𝐢𝐟𝐞(𝐬)

คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูไม่ได้แต่งงาน และไม่ได้มีลูก แต่ตามหลักข้อเชื่อของมอร์มอน การแต่งงานเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการยกชู (exaltation) ใน Celestial Kingdom และในเมื่อพระเยซูถูกยกชู จึงสามารถสรุปได้ว่าพระเยซูจำเป็นต้องแต่งงาน ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันมอร์มอนไม่ได้ยืนยันในเรื่องภรรยาของพระเยซู แต่ก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธเช่นกัน และหากเราพิจารณาคำสอนในอดีตที่มีการยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจน เช่น Orson Hyde (อัครทูต) อธิบายว่า งานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาเป็นของพระเยซู

It will be borne in mind that once on a time, there was a marriage in Cana of Galilee; and on a careful reading of that transaction, it will be discovered that no less a person than Jesus Christ was married on that occasion. If he was never married, his intimacy with Mary and Martha, and the other Mary also whom Jesus loved, must have been highly unbecoming and improper to say the best of it (Journal of Discourses 4:259).

และเขายังย้ำถึงลูกของพระเยซูด้วย

Now there was actually a marriage; and if Jesus was not the bridegroom on that occasion, please tell who was. If any man can show this, and prove that it was not the Savior of the world, then I will acknowledge I am in error. We say it was Jesus Christ who was married, to be brought into the relation whereby he could see his seed, before he was crucified (Conference message, October 6, 1854, Journal of Discourses 2:82).

โดยเขาพูดถึงผู้หญิงอย่างน้อย 3 คนที่น่าจะเป็นภรรยาของพระเยซู คือ สองพี่น้องมารีย์, มารธา และ มารีย์ มักดาลา โดยเฉพาะนางมารีย์ มักดาลาที่เป็นเรื่องปกติที่สามีจะไปเจอภรรยาก่อนหลังจากฟื้นคืนพระชมน์

One thing is certain, that there were several holy women that greatly loved Jesus — such as Mary, and Martha her sister, and Mary Magdalene; and Jesus greatly loved them, and associated with them much; and when He arose from the dead, instead of showing Himself to His chosen witnesses, the Apostles, He appeared first to these women, or at least to one of them — namely, Mary Magdalene. Now it would be natural for a husband in the resurrection to appear first to his own dear wives, and afterwards show himself to his other friends. If all the acts of Jesus were written, we no doubt should learn that these beloved women were His wives (The Seer, p. 159).

 

𝟒.𝟓 ไถ่บาปที่สวนเกทเสมนี 𝐀𝐭𝐨𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐞𝐭𝐡𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐞

คริสเตียนเชื่อว่าการไถ่บาปสำเร็จที่กางเขน แต่มอร์มอนจะเน้นการไถ่บาปไปที่สวนเกทเสมนี โดย Ezra T. Benson (the 13th president) กล่าวว่า 

It was in Gethsemane that Jesus took on Himself the sins of the world, in Gethsemane that His pain was equivalent to the cumulative burden of all men, in Gethsemane that He descended below all things so that all could repent and come to Him (Teachings of Ezra Taft Benson, p. 14).

และ

To possess a testimony of Jesus is to know that He voluntarily took upon Himself the sins of all mankind in the Garden of Gethsemane, which caused Him to suffer in both body and spirit and to bleed from every pore. All this He did so that we would not have to suffer if we would repent. (See D&C 19:16, 18.) (Sermons and Writings of President Ezra Taft Benson, p. 12).

ซึ่งสำหรับคริสเตียนแล้ว เราตระหนักว่า ในพระคัมภีร์ มีการโยงการไถ่กับกางเขนอยู่หลายครั้ง (1 โครินธ์ 1:18, โคโลสี 1:20, Gal.6:14) แต่ไม่มีสักครั้งที่โยงการไถ่กับสวนเกทเสมนี

 

นอกจาก 5 ประเด็นข้างต้น ยังมีประเด็นย่อย ๆ เช่น มอร์มอนเชื่อว่าพระเยซูเกิดวันที่ 6 เมษายน (ซึ่งตรงกับวันสถาปนาองค์กร) และยังมีประเด็นใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของความรอด ซึ่งผมจะเขียนให้อ่านในตอนต่อ ๆ ไป

 

บทความโดย : ดร.อาณัติ เป้าทอง
Graphics by : Rainnie Design

 

 

สามารถอ่านบทความย้อนหลังในตอนที่ 1 และ 2 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

 

 

มอร์มอนเชื่ออะไร ตอนที่ 2

มอร์มอนเชื่ออะไร ตอนที่ 1 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐃𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐦𝐨𝐧𝐬 𝐁𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞? 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟏

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง