บทความ

มนุษย์คือใคร? “การสำรวจมนุษยชาติ: มุมมองของคริสเตียน”

มนุษย์คือใคร | CHRISTLIKE คริสเตียน - แหล่งข้อมูล ข่าวสาร หลักการร่วมสมัย และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ตามแบบพระคริสตธรรมคัมภีร์

มนุษยชาติได้รับสิทธิพิเศษ  และมีของขวัญพิเศษคือจิตสำนึกเสรีภาพทางความคิด และความสามารถในการใช้เหตุผล 

ทุกวัฒนธรรม ศาสนา และปรัชญาทั้งหมดมุ่งหาคำตอบของคำถามที่ว่า  “มนุษย์คือใคร?” สำหรับบทความนี้มุ่งสำรวจหาคำตอบดังกล่าวจากมุมมองของคริสเตียน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ปรารถนาหาคำตอบแม้จะไม่ใช่คริสเตียน

 

มนุษย์สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า

หัวใจของความเข้าใจของคริสเตียนเกี่ยวกับมนุษยชาติคือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นตาม ‘พระฉายา’ ของพระเจ้า แนวคิดพื้นฐานนี้มีอยู่ในบทแรกของพระคัมภีร์ ปฐมกาล 1:26-27: “แล้วพระเจ้าตรัสว่า ‘ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา… ดังนั้น พระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”

การถูกสร้างขึ้นตาม ‘พระฉายาของพระเจ้า’ บ่งบอกถึงศักดิ์ศรี คุณค่า และคุณค่าของมนุษย์ทุกคนที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตา แต่หมายถึงธรรมชาติทางจิตวิญญาณ ศีลธรรม และสติปัญญาของเรา ในฐานะที่เป็นผู้ถือภาพลักษณ์ของพระเจ้า เชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผล ศีลธรรม ภาษา ความรู้สึกของความสวยงาม และความสามารถในสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้า

 

มนุษย์คือผู้พิทักษ์แห่งการสร้าง

ความเชื่อของคริสเตียนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ มนุษย์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลการทรงสร้างของพระเจ้า ปฐมกาล 2:15 อธิบายว่าพระเจ้าทรงให้อาดัมมนุษย์คนแรกอาศัยในสวนเอเดน “ให้ทำและดูแลสวน” แนวคิดนี้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยยืนยันถึงบทบาทของเราว่าเราไม่ใช่ผู้แสวงหาผลประโยชน์ แต่เป็นผู้ดูแลรักษาโลก

 

มนุษย์กับการล่มสลายและการไถ่บาป

ศาสนาคริสต์ยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ที่นำไปสู่การตกในความบาปเรื่องราวของอาดัมและเอวาในสวนเอเดนแสดงถึงการที่มนุษย์ล้มลงในความบาป ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าขาดสะบั้นลง อย่างไรก็ตาม หัวใจของความเชื่อของคริสเตียนคือความเชื่อในการไถ่บาปโดยผ่านพระเยซูคริสต์ มนุษยชาติสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ เรื่องราวเกี่ยวกับการตกสู่ความบาปและการไถ่บาปนี้พูดถึงประสบการณ์ของมนุษย์ที่ทุกคนต้องประสบเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์แบบ และสิ่งที่พวกเขาโหยหา

 

มนุษย์กับการรักเพื่อนบ้าน

ความเข้าใจของคริสเตียนเกี่ยวกับมนุษยชาติมีความหมายอย่างลึกซึ้งว่าเราควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร พระเยซูสรุปกฎทั้งหมดออกเป็นสองข้อ: “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดความคิดของเจ้า… และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37-39) ในที่นี้เข้าใจว่า “เพื่อนบ้าน” หมายถึง มนุษย์ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงคุณค่าที่แท้จริงของทุกคนและภาระหน้าที่ทางศีลธรรมของเราที่จะต้องรักและเคารพซึ่งกันและกัน

 

บทสรุป มุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับ “มนุษย์คือใคร?”

เน้นย้ำถึงศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กำเนิดของทุกคน บทบาทของเราในฐานะผู้ดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ธรรมชาติของมนุษย์ที่ตกสู่ความบาปแต่ไถ่ถอนได้ และการเรียกร้องให้รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง แนวคิดเหล่านี้สามารถสะท้อนและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย ส่งเสริมความเคารพ และความเห็นอกเห็นใจในชุมชนโลกที่หลากหลายของเรา

 

ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองโดยทีมงาน Christlike

Article : Chat GPT x Kasinee Sungcome

Graphic by rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง