รูปภาพ

แสวงหาพระเจ้า

แสวงหาพระเจ้า

พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลาย ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาด ที่แสวงหาพระเจ้า
สดุดี 14:2

 

ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง