รูปภาพ

พระวจนะมีชีวิต

พระวจนะมีชีวิต

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ
ฮีบรู 4:12 KJV

 

ภาพ :  Timothy Eberly on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง