Resource Scripture: กจ. 6:1-7

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หลักการมอบหมายงานตามคำสอนในพระคัมภีร์

หลายคนเข้าใจว่าพระคัมภีร์เป็นเอกสารโบราณที่บรรจุคำสอนทางศาสนา หรือเป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่ใช้สำหรับอ่านประกอบเพื่ออ้างอิงเท่านั้น ...