Resource Scripture: ปฐมกาล 1-2

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

รายการคำตอบชีวิต EP.1 การทรงสร้าง และคำพยาน คุณวิท นักร้องหมอลำ (ท้า-พบพระเจ้า หยุดดื่ม)

https://www.youtube.com/watch?v=jfZJDpqJoGs&t=13s รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...