Resource Scripture: ปฐมกาล 1:1

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

รักษาความตั้งใจที่แท้จริง

“มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาฝึกบำเพ็ญพรตกับอาจารย์ผู้โด่งดัง หลังจากฝึกมาได้หลายปี อาจารย์เห็นว่าศิษย์มีความสามารถแก่กล้าแล้ว จึงอนุญาตให้ไปบำเพ็ญพรตแต่ผู้เดียวในอีกแคว้น

หนุ่มผู้นั้นจึงมาปลูกกระท่อมนอกหมู่บ้านเพื่อบำเพ็ญภาวนา”