Resource Scripture: มัทธิว 12:38-45

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เรื่องจริงของชีวิตผู้เชื่อคนหนึ่ง

คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ เธอจบปริญญาตรีที่อเมริกา เกียรตินิยมด้วยวัยเพียง 20 ปี เริ่มทำงานด้านบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ...