Resource Scripture: มัทธิว 13:1-23

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เสียงระฆัง

ชายคนหนึ่งเติบโตมาจากครอบครัวคริสเตียน และเมื่อต้องเดินทางไปทำงานต่างเมือง คุณแม่ได้ขอให้เขารับปากว่าจะไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์ ...