Resource Scripture: มัทธิว 13:44-46

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ในประเทศโปแลนด์ช่วงศตวรรษที่ 19

นักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมบ้านของผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่อว่า โฮเฟทส์ ชาอิม (HofetzChaim) ขณะเดินเข้าไปในบ้าน ...