Resource Scripture: มัทธิว 19:1-12

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เซลล์ร้ายของคำดูถูกเหยียดหยัน

นักจิตวิทยาชื่อ คลิฟ นอทาเรียส และ โฮวาร์ด มาร์คแมน ได้ทำการศึกษาคู่แต่งงานใหม่หลายคู่ในช่วงระยะเวลา ...