Resource Scripture: มัทธิว 20:29-34

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

อธิษฐานอย่างเจาะจง

จากประสบการณ์ของอ.พอล ยองกีโช ศิษยาภิบาลชาวเกาหลีของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งหนึ่งในช่วงเริ่มต้นการบุกเบิกคริสตจักรของท่าน ...

อธิษฐานรักษา

ผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์โดยแพทยสภาของอเมริกา ชี้ว่า แพทย์จำนวน 99% เชื่อว่าการมีความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรค ...