Resource Scripture: มัทธิว 3:13-17

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การรับรองที่ทำให้คุณได้ไปต่อ

ผู้รับใช้ทุกคนจำเป็นต้องคอยสำรวจตัวเองว่า เราให้ชีวิตถูกรับรองโดยผู้ใด “มนุษย์” หรือ “พระเจ้า”

สิ่งสำคัญที่แท้จริง

ชายคนหนึ่งยืนที่หน้าสถานีรถไฟ แต่งตัวสกปรกมอมแมม หนวดเครารุงรัง ทันใดนั้นเขาก็ได้พบกับเพื่อนเก่าคนหนึ่ง ...

เข้าใจผิด

กลางศตวรรษที่ 5 ได้มีเรื่องราวของการรับบัพติศมาของกษัตริย์เอ็นกัส โดยนักบวชผู้หนึ่ง ในระหว่างพิธีบัพติศมาในน้ำนั้นนักบวช ...