Resource Scripture: มัทธิว 4:18-25

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

กษัตริย์ผู้เชื่อฟัง

ในศตวรรษที่ 11 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 แห่งบาวาเรีย ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวัง และรู้สึกกดดันพระทัยกับการดำรงตำแหน่งที่สูงศักดิ์ในบทบาทพระราชา กษัตริย์เฮนรี่ที่ ...