Resource Scripture: มัทธิว 5:13-16

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

อธิษฐาน เพื่อเปลี่ยน

นักวิจัยที่ศูนย์วิจัยความคิดเห็นแห่งชาติ (The National Opinion Research Center) มหาวิทยาลับชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเห็นแก่ผู้อื่นของชาวอเมริกันในปัจจุบัน ...