Resource Scripture: มัทธิว 6:10

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน (1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2019)

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019