Resource Scripture: มัทธิว 7:15-23

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สุนัขป่าในคราบแกะ

สุนัขป่าตัวหนึ่งอยากกินแกะในฝูงมาก แต่แม้พยายามวันแล้ววันเล่า ก็ไม่สามารถกินแกะเหล่านั้นได้เพราะมีผู้เลี้ยงแกะคอยเฝ้าดูอยู่ทุกเวลา จนกระทั่งวันหนึ่ง ...